โรงเรียนบ้านบ่อพระ

หมู่ที่ 9 บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-369123

อาคารสถานที่

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านบ่อพระ

b1
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2522
b2
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2542
b3
อาคารเรียน
216 ล/57-ก
ปีที่สร้าง 2540
b4
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
b5
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2529
b6
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2543
b7
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2543
b8
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2554
b9
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2544