โรงเรียนบ้านบ่อพระ

หมู่ที่ 9 บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-369123

บุคคลากร

 • รูปภาพ
  ชื่อ-สกุล
  ตำแหน่ง
  t1
  นางธิดารัตน์ ประจักษ์
  ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ

  กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ

  t2
  นางธนัชนันท์ แสงอุไร
  ครู ชำนาญการพิเศษ

  กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

  t3
  นางจารุณี คงกุลทอง
  ครู ชำนาญการพิเศษ

  กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  t4
  นางประทุม ศรีวิกะ
  ครู ชำนาญการพิเศษ

  กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  t5
  นางสุลี สุขขัตติย์
  ครู ชำนาญการ

  กลุ่มสาระ ฯ : –

  t6
  นายณรงค์ศักดิ์ มาลากาญจน์
  ครูผู้ช่วย

  กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  t7
  นางสาววีดา สาแลแม
  ครูผู้ช่วย

  กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

  t8
  นางสาวสุดารัตน์ จินดาพันธ์
  ครูผู้ช่วย

  กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

  t9
  นายวีระ สอนจบ
  ช่างไม้ชั้น 4

  กลุ่มสาระ ฯ : –

  t10
  นางสาวทิวารัตน์ ริยาพันธ์
  ครู (พนักงานงานราชการ)

  กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

  t11
  นางสาวศิริพันธ์ ทองเดช
  ครูธุรการ

  กลุ่มสาระ ฯ : –

  t12
  นางสาวศิริพิชชา ดีพร้อม
  ครู (อัตราจ้าง)

  กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ