โรงเรียนบ้านบ่อพระ

หมู่ที่ 9 บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-369123

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบ่อพระ

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
6
6
12
1
อนุบาล 2
3
2
5
1
อนุบาล 3
3
3
6
1
รวม อนุบาล
12
11
23
3
ประถมศึกษาปีที่ 1
14
6
20
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
7
8
15
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
15
12
27
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
8
8
16
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
7
9
16
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
12
12
24
1
รวมประถม
63
55
118
6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 2
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 4
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
66
141
9