โรงเรียนบ้านบ่อพระ

หมู่ที่ 9 บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-369123

director

 นาง ธิดารัตน์ ประจักษ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบ่อพระ

Previous
Next

ประวัติ โรงเรียนบ้านบ่อพระ

โรงเรียนบ้านบ่อพระ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 99  หมู่ที่ 9  ตำบลอิปัน  อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดตั้งขึ้นด้วยสาเหตุคือราษฎรในหมู่บ้านกลางดง  บ้านบ่อพระ  และสี่แยกแขวง ประมาณ 60 หลังคาเรือน  ต้องส่งบุตรหลานไปเข้าเรียนในโรงเรียนบ้านย่านดินแดงและโรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 ซึ่งมีระยะทางไกลกว่า 3 กิโลเมตร  ราษฎรนำโดยนายขับ พริกบุญจันทร์ ได้ร่วมกันสละเงินซื้อที่ดิน และนายอนันต์ คงศรีลัง บริจาคที่ดินจำนวน 1 ไร่  จำนวนที่ดินของโรงเรียนทั้งหมด 17 ไร่ 200  ตารางวา เป็นที่ราชพัสดุซึ่งปัจจุบันได้ขึ้นบัญชีที่ดินกับกรมธนารักษ์ บัญชีที่ดินเลขที่ สฎ.352

โรงเรียนบ้านบ่อพระได้รับการอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2513 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทางราชการได้ให้นายบุญช่วย ทองสินธ์ มาเป็นครูใหญ่คนแรก และในปัจจุบันโรงเรียนบ้านบ่อพระ สังกัจสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คำขวัญโรงเรียน

เรียนดี  ประพฤติดี  รู้หน้าที่  มีความรับผิดชอบ

อักษรย่อ บ.พ 09

สีประจำโรงเรียน

“ชมพู – ฟ้า”  ชมพู  หมายถึง  ความรัก  ความสามัคคี  ร่าเริงสนุกสนาน
ฟ้า   หมายถึง  ความเข้มแข็ง  อดทน  ต่อสู้

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนบ้านบ่อพระ  เป็นโรงเรียนมีคุณภาพ  ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีศักยภาพในการแข่งขัน เป็นพลเมืองอาเซียน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา (Philosophy)

นต ถิ  ปญญา สมาอาภา  “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา”

อัตลักษณ์ (Identity)

ประพฤติดี รู้หน้าที่  มีความรับผิดชอบ

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

“มารยาทงามตามแบบไทย”

มารยาทงาม หมายถึง การยิ้มไหว้การสวัสดิการรู้จักใช้คำพูดในการทักทายผู้คนที่พบเห็นด้วยความนอบน้อม

ตามแบบไทย หมายถึง การแสดงความเคารพบุคคลอย่างถูกวิธีตามประเพณีวัฒนธรรมเช่นพระภิกษุนักบวชผู้นำศาสนาผู้ใหญ่ที่เราเคารพครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายต้องกระทำด้วยการกราบ การไหว้ การยืนตรง การโค้งคำนับ การสำรวมกิริยา เป็นต้น

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนาผู้เรียนให้เต็มขีดความสามารถมีศักยภาพในการแข่งขันและสร้างนวัตกรรม
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 ในการเป็นพลเมืองอาเซียนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาครูให้เป็นมืออาชีพ มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนานวัตกรรม
5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีและการสื่อสารให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

เป้าประสงค์ (Goal)

โรงเรียนบ้านบ่อพระ ได้กำหนดเป้าประสงค์เพื่อให้บรรลุผลตามพันธกิจ 6 ประการ ดังนี้

1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย

2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มขีดความสามารถทักษะในศตวรรษที่ 21 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีศักยภาพในการแข่งขันและสร้างนวัตกรรม

3. ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร และทักษะในศตวรรษที่ 21 เป็นพลเมืองอาเซียนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

4.  ครูเป็นครูมืออาชีพ จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ และพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ

5. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีและการสื่อสารที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ

6. ชุมชน ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาและพึงพอใจในผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน

 

 

กิจกรรมโรงเรียน